Beleidsverklaring en kwaliteitmanagementsysteem

1.3 Beleidsverklaring en kwaliteitmanagementsysteem

IEDEREEN TEVREDEN!?

Beleidsverklaring

Het beleid van de Van Veldhuizen Stichting is erop gericht om continuïteit van de organisatie op lange termijn veilig te stellen. Teneinde onze marktposities te behouden en te versterken spelen we dynamisch in op de zich wijzigende economische en maatschappelijke situaties en de behoefte van onze doelgroep.

Onze klanten zijn kinderen en ouders met een bijzondere hulpvraag. Deze doelgroep is uitgebreid beschreven in het ‘pedagogisch beleidsplan’ en ‘Strategisch document Twinkeltje’. De financiering verloopt via (subsidie)partners (veelal de gemeente Rotterdam), fondsen, ouders zelf en instanties die via de ouders een bijdrage leveren.

Ter invulling van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bieden wij een samenhangend aanbod

in overleg met diverse organisaties. De Van Veldhuizen Stichting heeft een spilfunctie binnen de keten van jeugdbeleid en blijft onafhankelijk om de laagdrempeligheid te kunnen blijven waarborgen. We versterken onze positie door allianties aan te gaan met andere ketenpartners. Ketenpartners zijn de gemeente, het CJG, wijkteams, gebiedscommissies, Bureau Jeugdzorg en SOZAWE, Preventief op Maat (POM), scholen, welzijnsorganisaties en (andere) kinderopvangorganisaties . Daarnaast hebben we met een aantal instanties afspraken over aanvullende zorg en behandeling van de (Plus)opvang.

Wij nemen de eisen, behoeften en verwachtingen van onze doelgroep, financiers en ketenpartners als uitgangspunt, met als doel de tevredenheid te vergroten. Bij de uitvoering van de totaalaanpak van gezinsbegeleiding, opvoedondersteuning en hoogwaardige kinderopvang gaan we uit van de problematiek en behoefte van het gezin en de kinderen. Deze behoefte wordt tijdens een intake of indicering vastgesteld in samenspraak met ouders, kind en eventueel andere instanties (vaak het wijkteam). Daarnaast verwerken we politieke- en maatschappelijke ontwikkelingen in het (meerjaren) beleid.

Uit het beleid volgen meetbare (kwaliteits-)doelstellingen op het gebied van (uitkomsten van) de zorg- en dienstverlening, tevredenheid van cliënten en veiligheid. De directie verklaart alle noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor de realisatie en uitvoering van het beleid en de middelen hiervoor beschikbaar te stellen. De beleidscyclus, de planning & control cyclus en de kwaliteitsplanning zijn opgenomen in het handboek.

Onder verantwoording van de directie is er een werkend kwaliteitsmanagementsysteem dat voldoet aan de eisen van de ISO 9001 norm, de eisen vanuit wetgeving, de organisatie, haar stakeholders en de (kwaliteits-)doelstellingen. Dit vormt de basis voor het uitvoeren en monitoren van de organisatie en het continu verbeteren van de doeltreffendheid daarvan, alsmede voor het verhogen van de klanttevredenheid en het bevorderen van de veiligheidscultuur, waarin medewerkers gestimuleerd worden incidenten te melden, erover te communiceren en ervan te leren. Om continue verbetering van activiteiten, processen en medewerkers te kunnen realiseren, zijn kwaliteitsindicatoren vastgelegd. De Van Veldhuizen Stichting wil een lerende organisatie zijn.

Voor een goede werking van het kwaliteitsmanagementsysteem wordt bij elke activiteit gebruik gemaakt van de PDCA verbetercyclus (plan de activiteit, voer hem uit, evalueer de resultaten en stel zo nodig bij). De directie realiseert continue betrokkenheid van medewerkers bij de uitvoering van het beleid. Hierbij worden de  kwaliteitsindicatoren gebruikt om het kwaliteitsbewustzijn van de medewerkers te meten en monitoren en om deze te bevorderen.

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van kwaliteitszorg ligt bij iedere medewerker en dient als bedrijfsmentaliteit ervaren te worden.

Als de organisatie veranderingen wil doorvoeren die invloed hebben op de continue verbetering of de klanttevredenheid, dient de werking en samenhang van het kwaliteitsmanagementsysteem behouden te blijven. Hiervoor kan een plan van aanpak worden opgesteld.

Mw. R. Verschoor                                                            Directeur